Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Als u meer informatie wilt hebben, kunt u dat vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

 

 

Recht op informatie

U heeft er recht op om te weten welke informatie over u is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen en wat er met de gegevens wordt gedaan. In de gebruikersovereenkomst en privacyverklaring kunt u lezen hoe uw corporatie omgaat met uw gegevens.

Gebruikersovereenkomst
Privacyverklaring

Recht op inzage

U hebt er recht op om te weten welke gegevens de corporatie van u heeft opgeslagen en verwerkt. 
De volgende gegevens worden niet door Patrimonium Barendrecht overlegd:

  1. Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik
  2. Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman, worden niet overlegd
  3. Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van artikel 23 EU-AVG.

Recht op rectificatie

Als u ziet dat de corporatie verkeerde gegevens van u heeft opgeslagen, kunt u dat melden aan de corporatie. U moet hierbij wel kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. U kunt een aanvraagformulier insturen met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigen.

 

Recht op vergetelheid

Volgens de wet heeft u er recht op om aan te geven dat u wilt dat alle gegevens, die wij van u hebben opgeslagen, worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren.

In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot 2 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

De Belastingwet geeft zelfs aan dat we financiële gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Alle van u opgeslagen gegevens worden automatisch na de wettelijke bewaartermijnen uit al onze systemen verwijderd.

Recht op beperking verwerking

 

Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet gewijzigd mogen worden. U kunt hiervoor geen verzoek doen, omdat de corporatie volgens de Woningwet en de Belastingwet verplicht is om bepaalde gegevens op te slaan en te verwerken.

 

 

Recht op overdraagbaarheid

U kunt de corporatie verzoeken om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als u een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie. 

Wij gaan ervan uit, dat als u een woning gaat huren bij een andere corporatie, alle gegevens dan al bekend zijn bij deze corporatie.

Recht van bezwaar

U kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wel is de kans klein dat we de verwerking van uw gegevens daadwerkelijk zullen stoppen, omdat het voor ons niet is toegestaan om uw gegevens niet te verwerken zolang u huurder bij ons bent. Wij moeten namelijk als woningbouwcorporatie de Woningwet en de Belastingwet naleven.

We willen u echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.