Gebruikersvoorwaarden internetsite en Mijn Thuis

Patrimonium Barendrecht biedt u de mogelijkheid om veel van uw huurzaken online te regelen. Om dit in goede banen te leiden zijn deze voorwaarden (verder te noemen Gebruiksvoorwaarden) verbonden aan het gebruik van onze internetsite (verder te noemen Internetsite). Door de Internetsite te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als deze door ons schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 maart 2017.

Artikel 1. Registreren op de Internetsite

 1. Na eenmalige registratie op de Internetsite kunt u veel van uw woningzaken online met ons regelen. U bent verplicht om alle informatie naar waarheid in te vullen en up-to-date te houden.
 2. U kunt zich registreren met de gegevens die wij aan u verstrekt hebben. Na afronding van de registratie kunt u direct inloggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.
 3. Binnen uw account op de Internetsite bevinden zich persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om de toegang tot uw gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat  alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij ons hebt gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 4. Het e-mailadres dat u bij registratie aan ons verschaft wordt door ons gebruikt om met u te communiceren. Door het e-mailadres bij registratie op te geven stemt u hiermee in en verklaart u de berichten die wij naar dat e-mailadres sturen te lezen.
 5. Indien de naamswijziging niet rechtsgeldig blijkt te zijn gewijzigd, worden alle rechtshandelingen die zijn of worden verricht uit uw (door u gewijzigde) naam, geacht door u te zijn verricht uit of onder uw wettige naam.

Artikel 2. Gebruik van de Internetsite

 1. Alle informatie op de Internetsite is door ons zorgvuldig gecontroleerd op juistheid. Indien u vermoedt dat de informatie onjuist is, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om de informatie te verifiëren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die kennelijk onjuist is. Dat wil zeggen informatie waarvan iedereen weet, of behoort te weten, dat deze onjuist is. 
 2. Specifiek voor de huurbedragen en huurprijsopbouw doen wij ons uiterste best om deze zo zorgvuldig mogelijk weer te geven op de Internetsite. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de bedragen zoals genoemd op de Internetsite. De bedragen zoals aanwezig in onze administratie zijn leidend. 
 3. Via de Internetsite is het mogelijk om uw gegevens aan te passen of verschillende aanvragen bij ons in te dienen. Door uw gegevens te wijzigen of een aanvraag in te vullen verklaart u alle door ons gevraagde gegevens zorgvuldig en naar waarheid ingevuld te hebben. U blijft altijd verantwoordelijk voor het wijzigen van uw gegevens.
 4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Internetsite te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.
 5. Daarnaast is het niet toegestaan via de Internetsite
  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is; 
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; 
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is); 
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken; 
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; 
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.
 6. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, kunnen wij direct zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 7. Indien naar ons oordeel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of ons netwerk of dat van derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, zijn wij gerechtigd alle maatregelen te nemen die wij redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 8. U vrijwaart ons van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie. 
 9. Wij zijn altijd gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij spannen ons in om de Internetsite beschikbaar te laten zijn, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Wij onderhouden de Internetsite actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zullen wij dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van de Internetsite relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd functionaliteiten op de Internetsite aan te passen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De Internetsite, alle informatie en afbeeldingen op de Internetsite evenals de bijbehorende software zijn ons intellectueel eigendom of dat van onze licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder onze aparte schriftelijke toestemming, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan. 
 2. Informatie die u publiceert of opslaat via de Internetsite is en blijft uw eigendom. Wij hebben een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Internetsite en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de Internetsite.
 3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kunnen wij besluiten tot aanpassing of verwijdering. 
 4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de Internetsite naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.
 5. Wij zullen geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Internetsite, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zullen wij ons inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen onze macht ligt.

Artikel 5. Persoonsgegevens 
Bij het gebruik van de Internetsite worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van onze dienstverlening.


Artikel 6. Duur van de overeenkomst en opzeggen account Door registratie op de

 1. Internetsite gaat u een overeenkomst met ons aan. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst inlogt op de Internetsite en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van onze huisvestingsdiensten.
 3. U kunt uw account opzeggen door contact met ons op te nemen. De contactgegevens kunt u onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.
   

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via de Internetsite
 2. Voor zover dit wettelijk toegestaan is en behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Internetsite.
 3. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, gemiste besparingen, indirecte schade en gederfde winst waarvan het ontstaan in verband is te brengen met de Internetsite.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij ons meldt.
 5. In geval van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Wij kondigen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aan via de Internetsite zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Internetsite na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Op het gebruik van de Internetsite en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.
 3. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ons wordt geacht juist te zijn, tenzij u overtuigend tegenbewijs levert.
 4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van ons overneemt.

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze Internetsite.