Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningtoewijzing in Barendrecht

Publicatiedatum: 21-02-2019

 

Patrimonium Barendrecht krijgt regelmatig vragen over woningtoewijzing. Veel bewoners denken dat wij meer invloed hebben dan daadwerkelijk zo is. Als het op toewijzen aankomt is onze invloed beperkt. Dat komt omdat we aan de ene kant afspraken hebben met de gemeente Barendrecht en de regio Rijnmond. Maar aan de andere kant moeten we ons ook houden aan de wettelijke eisen van de overheid.

Regionale afspraken: gemeente Barendrecht en Woonnet Rijnmond
Gemeente Barendrecht heeft een huisvestingsverordening en een woonvisie opgesteld waarmee ze vorm geven aan het huisvestingsbeleid binnen de gemeente. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de regio. In Rotterdam moet het percentage sociale huurwoningen omlaag terwijl dat in Barendrecht juist omhoog moet. Hiervoor worden prestatieafspraken gemaakt met alle corporaties in de gemeentes. Daarbij wordt ook afgesproken hoeveel woningen voor welke doelgroepen woningen bestemd moeten worden. Daarom ziet u op Woonnet Rijnmond bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden staan als 55+, jongeren, voorrang voor Barendrechters, aantal gezinsleden, enzovoort.

Dan hebben we nog afspraken over het huisvesten van vergunninghouders. Alle gemeenten in Nederland krijgen van de overheid een verplichting hierover opgesteld. Het aantal door de gemeenten te huisvesten vergunninghouders hangt af van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Gemeente Barendrecht moet dus ook een percentage vergunninghouders huisvesten en maakt daarover afspraken met de woningbouwcorporaties. Patrimonium neemt, als grootste sociale verhuurder in Barendrecht, maximaal tweederde van het aantal vergunninghouders voor haar rekening. De COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) koppelt vergunninghouders aan gemeenten. Vervolgens kunnen gemeente Barendrecht en de woningcorporaties  in het registratiesysteem van COA zien welke personen aan Barendrecht gekoppeld zijn en zoeken op basis hiervan naar passende huisvesting. Patrimonium streeft naar de beste match tussen gezinssamenstelling, inkomen en grootte van de woning. Volgens afspraak met de gemeente zetten we maximaal 20 procent van de vrijkomende woningen per jaar  in voor het huisvesten van vergunninghouders. De laatste twee jaar ligt dit percentage op respectievelijk 13 procent en 6 procent, omdat er minder instroom is. Woningen die aan vergunninghouders worden toegewezen, worden niet geadverteerd maar direct bemiddeld.

Woningtoewijzing vanuit de overheid
Naast de regionale afspraken, is Patrimonium gebonden aan collectieve regels: de Huisvestingswet en de Woningwet 2015. De overheid stelt strenge eisen aan de woningtoewijzing als het gaat om de voorwaarden om een sociale huurwoning te kunnen krijgen. Corporaties zijn er in principe voor bewoners die niet zelfstandig aan huisvesting kunnen komen. Vrij vertaald, niet kunnen kopen of in de vrije sector kunnen huren.
Voor de reguliere verhuur geldt dat Patrimonium een leegkomende woning adverteert via Woonnet Rijnmond en dat woningzoekenden hierop kunnen reageren. De woning wordt dan aangeboden aan degene met de langste inschrijfduur en die voldoet aan de voorwaarden (zoals inkomenseis, verhuurdersverklaring of speciale voorwaarden). Sommige woningen worden geadverteerd met directe kans of loting. Alleen met een gemeentelijke urgentieverklaring kunnen woningzoekenden voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden. Daarnaast hebben we te maken met het beleid van de overheid waardoor steeds minder zorgbehoevenden worden gehuisvest in instellingsgebouwen. Van hen wordt verwacht dat ze zelfstandig (eventueel met zorg) kunnen wonen. Dat laat minder plek over voor reguliere woningzoekenden.
 

Deel deze pagina