Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Gemeente, Bewonersraad en Patrimonium maken prestatieafspraken

Publicatiedatum: 09-12-2016

Donderdag 8 december ondertekenden wethouder Dirk Vermaat (gemeente Barendrecht), directeur-bestuurder Peter Manders (woonvereniging Patrimonium Barendrecht) en voorzitter Jan Zijlmans (Bewonersraad) in het gemeentehuis prestatieafspraken voor 2017. De prestatieafspraken zijn in goed overleg met de drie partijen tot stand gekomen. De Woonvisie Barendrecht 2016-2025 en het nieuwe (concept) Ondernemingsplan Patrimonium Barendrecht 2017-2020 vormen de basis hiervoor.

Intensievere samenwerking gemeente, Patrimonium en Bewonersraad
Het is voor het eerst dat de gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad samen prestatieafspraken maken. Met de invoering van de Woningwet 2015 worden gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties uitgedaagd om aan de hand van de gemeentelijke Woonvisie aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan het volkshuisvestelijk beleid. Twee keer per jaar bespreken de betrokken partijen de voortgang van de prestatieafspraken.

Prestatieafspraken 2017
De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in vier thema’s, die passen in de woonopgaven van de Woonvisie: Betaalbaarheid en beschikbaarheid (woonopgave naar prijs), Beschikbaarheid; een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen (woonopgave naar kwaliteit), Beperken van energiegebruik en energielasten voor bewoners (woonopgave naar kwaliteit), Leefbaarheid en sociale stabiliteit (woonopgave naar kwaliteit).

Een kleine greep uit de afspraken voor het komende jaar:

  • nieuwbouw van 100 levensloopbestendige woningen in het centrum (Patrimonium),
  • de inzet van de woonambassadeur om ouderen te adviseren bij het zoeken naar een passende woning (Patrimonium),
  • een doorstroomregeling beschikbaar stellen voor ouderen (gemeente)
  • onderzoek naar mogelijkheden om gemeentelijke belastingen te beperken voor de lage inkomensgroepen (gemeente),
  • maximaal 20 procent van de vrijkomende woningen reserveren voor vergunninghouders (Patrimonium),
  • passende maatregelen bij inburgering en begeleiding van vergunninghouders (gemeente),
  • belangenbehartiging huurders en stimuleren van vrijwilligers en bewonersinitiatieven (Bewonersraad).

Waar nodig worden de prestatieafspraken in 2017 uitgewerkt in concrete acties.

Deel deze pagina