Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

De schouders onder de prestatieafspraken 2018

Publicatiedatum: 19-03-2018

Op donderdag 15 maart organiseerden de gemeente Barendrecht, woonvereniging Patrimonium Barendrecht en de Bewonersraad een bijeenkomst in het gemeentehuis voor alle betrokkenen die een rol spelen in het nakomen van de prestatieafspraken 2018. De gemeente Barendrecht, Patrimonium Barendrecht en de Bewonersraad stellen ieder jaar prestatieafspraken op. De prestatieafspraken zijn in goed overleg opgesteld en onderverdeeld in vier thema’s, die passen in de woonopgaven van de Woonvisie:

  • Woonopgave naar prijs
    -Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  • Woonopgave naar kwaliteit
    - Beschikbaarheid; een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen,
    - Beperken van energiegebruik en energielasten voor bewoners,
    - Leefbaarheid en sociale stabiliteit).

Prestatieafspraken dragen bij aan prettig wonen in Barendrecht
Tijdens de bijeenkomst werd iedereen aan elkaar voorgesteld en de verwachtingen over en weer over de uitvoering van de prestatieafspraken uitgesproken. Ahmed Khoulali (manager Wonen Patrimonium Barendrecht) ging in op de achtergronden van de prestatieafspraken en lichte kort de afspraken toe. Wethouder Dirk Vermaat en directeur-bestuurder Peter Manders benadrukten het belang van het realiseren van de prestatieafspraken; ze dragen bij aan de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven uit de Woonvisie van de gemeente Barendrecht en de doelstellingen van Patrimonium Barendrecht. Voorzitter van de Bewonersraad, Jan Zijlmans, ging in het bijzonder in op het belang van betaalbaarheid van woonlasten van de huurders en gaf aan dat de Bewonersraad zich hiervoor inzet.

Vinger aan de pols
Tijdens de bijeenkomst hebben alle aanwezigen afspraken gemaakt over de samenwerking en het tijdig signaleren en bespreken van knelpunten. De komende maanden worden bijeenkomsten georganiseerd op thema’s uit de prestatieafspraken. De wethouder, directeur-bestuurder en voorzitter monitoren de prestatieafspraken in het voorjaar en najaar. De kerngroep komt ieder kwartaal bijeen om de voortgang te bespreken en het bestuurlijk overleg voor te bereiden. In de kerngroep zitten Monique de Jong (beleidsadviseur Wonen gemeente Barendrecht), Ahmed Khoulali (manager Wonen) en Erika Heemskerk (coördinator klantenservice) van Patrimonium Barendrecht en Bets van Roon (secretaris) en Adrie Gouweloos (penningmeester) van de Bewonersraad.
Wethouder Vermaat sloot de bijeenkomst af door iedereen veel succes te wensen met de realisatie van de prestatieafspraken.

Meer informatie
Benieuwd naar de prestatieafspraken?

Deel deze pagina