Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Algemene Vergadering stemt in met omvorming vereniging naar stichting

Publicatiedatum: 05-07-2018

Donderdag 28 juni was de Algemene Vergadering van woonvereniging Patrimonium Barendrecht. Belangrijkste onderwerpen op de agenda waren het bestuursverslag en de jaarrekening 2017 en het voornemen om de vereniging om te vormen naar een stichting.

Bestuursverslag en jaarrekening 2017
Peter Manders, directeur-bestuurder gaf een toelichting op het gevoerde beleid in 2017. Vervolgens vertelde de heer Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen, hoe de RvC toezicht gehouden heeft op dit gevoerde beleid en beheer. Met stembiljetten hebben de 10 aanwezig leden aangegeven decharge te verlenen aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid in 2017.

(Her)benoeming leden raad van commissarissen
Commissaris AndrĂ© Rouwers, vice-voorzitter van de RvC, is herbenoemd per 1 juli voor een periode van vier jaar. Daarnaast heeft de Nico van Eck zijn functie als RvC-lid per 1 februari neergelegd vanwege een nieuwe baan waar mogelijk strijdige belangen zouden kunnen ontstaan met zijn commissarisfunctie bij Patrimonium. Per 1 juli is Jan IJzerman, met een positieve zienswijze van de autoriteit, benoemd als commissaris.

Omvormen vereniging naar stichting
Voorzitter van de RvC, Marco Vriens, presenteerde de achtergrond van het voornemen om de vereniging om te vormen tot stichting. Hierna stemden de tien aanwezige leden. Unaniem stemden zij in om de vereniging om te vormen tot stichting per 1 januari 2019. De huidige leden blijven, ook als Patrimonium Barendrecht een stichting is, betrokken  via de belanghebbendenbijeenkomsten van Patrimonium. Ook kunnen ze hun stem nog laten horen via de Bewonersraad, de huurdersvertegenwoordiging van Patrimonium.

Werkgroep Veegwet
Een belangrijke verandering die de Veegwet met zich meebracht was dat de RvC alleen besluiten mogen goedkeuren na eensluidend advies van de Algemene Vergadering. Dit zou betekenen dat de leden minimaal  over 20 onderwerpen per jaar bij elkaar moeten komen. Om een oplossing te bedenken heeft Patrimonium een werkgroep Veegwet wonen gevormd met leden van de vereniging, de Bewonersraad en de raad van commissarissen. Het afgelopen jaar hebben we in twee bijeenkomsten met elkaar gesproken en een beeld gevormd wat de Veegwet wonen inhoudt, welke consequenties de wet heeft voor de vereniging Patrimonium Barendrecht en daar een conclusie uitgetrokken: het voornemen om de vereniging om te vormen tot stichting.
Zie ook Veegwet wonen.

Zie ook Vereniging, voor het verslag van de AV op 28 juni 2018.

Deel deze pagina