Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

2020: Ondanks beperkingen doelen grotendeels gerealiseerd!

Publicatiedatum: 30-06-2021

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van het coronavirus en de lockdown. Een tijd waarin het juist zo belangrijk is om er voor elkaar te zijn. Zeker omdat een aantal huurders de directe (financiële) gevolgen hebben ervaren van het op slot zetten van de samenleving. Vanuit huis konden onze medewerkers onze huurders spreken en helpen, zowel telefonisch als online. Ons werk ging, in aangepaste vorm vanwege de beperkingen vanuit de overheid, gewoon door. Een korte terugblik op 2020:

Betaalbaar en beschikbaar

In 2020 hebben we 115 woningen verhuurd en voldaan aan het minimale percentage van 95 procent passend toewijzen. 95 procent van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan huurders met een inkomen onder de € 39.055. Zo'n 75 procent van de vrijkomende woningen hebben we aangeboden voor een maximale huurprijs van  
€ 663,40. Een woning is gemiddeld 3,4 keer aangeboden voor verhuur.
Ook zijn het afgelopen jaar 10 ouderen doorgestroomd van een grote woning naar een meer passende woning
Eind 2020 hebben we bezit van de corporaties Vestia en Mooiland overgenomen. In totaal gaat het om 245 woningen, waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan het behoud van sociale huurwoningen in Barendrecht

Huisvesting bijzondere doelgroepen

In 2020 hebben we bijna 4 procent van onze vrijgekomen woningen ingezet voor de huisvesting van vergunninghouders (16 personen in 4 woningen). Daarmee hebben we onze taakstelling voor 2020 gerealiseerd. Ook hebben we 18 urgent woningzoekenden gehuisvest.
Met drie partners (stichting IJsselmonde Oost, Humanitas DMH en Pameijer) zijn overeenkomsten gesloten die voorzien in het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Patrimonium stelt woningen beschikbaar en de partners leveren zorg aan huis. In 2020 zijn in totaal 5 woningen verhuurd aan een instelling.

Beperken energiegebruik en energielasten voor onze huurders

Door duurzaamheidsingrepen was de gemiddelde energie-index over ons bezit in 2020 1,43. Nog niet alle geplaatste zonnepanelen en de laatste energetische verbeteringen vanuit de renovatieprojecten zijn daarin verwerkt, waardoor dit zal dalen tot onder de 1,40. We hebben daarmee het doel voor 2021 behaald (een gemiddelde index van lager of gelijk aan 1,40). Onze energieconsulent bezocht 10 huurders en gaf hun advies over verlaging van het energieverbruik. Naast de al ingerekende maatregelen op het gebied van duurzaamheid hebben we in 2020 ons aanbod voor zonnepanelen verder uitgerold waardoor eind 2020 op 557 woningen van Patrimonium zonnestroominstallaties liggen.

Leefbaarheid en sociale stabiliteit

De wijkbeheerder heeft in 2020 extra aandacht besteed aan tuinonderhoud. In bijna alle gevallen is het gelukt om het tuinonderhoud te verbeteren. Van de 30 tuindossiers zijn er 22 afgesloten. Begin 2020 is een nieuwe bewonerscommissie van start gegaan: Maashoek. We werken samen met onder meer Stichting KijkopWelzijn, Vluchtelingenwerk, de gemeente Barendrecht en andere organisaties samen in het Platform Opvang Vergunninghouders aan extra ondersteuning van vergunninghouders bij het wonen in de buurt en in de woning.
Dit jaar konden we geen Huurdersfeest organiseren. Daarom ontvingen trouwe huurders begin oktober, tijdens de Week van het Huren, een bos bloemen, een lunch en een smakelijke chocoladelekkernij. Ook actieve huurders ontvingen een presentje. De jaarlijkse actie Buitenoord Schoon! is niet doorgegaan.
 
In 2020 kregen veel huurders extra aandacht: naast huurders met een huurachterstand hadden18 huurders meervoudige problemen en 65 huurders een LZN-code (Lokaal Zorgnetwerk). In 2020 was de huurachterstand 0,6 procent van de huuropbrengst. Er waren twee woonfraudegevallen.
Er zijn twee ontruimingsvonnissen uitgesproken, waarvan er niet één werkelijk is uitgevoerd.
Buurtbemiddeling heeft 21 dossiers behandeld waarvan 9 bij adressen van Patrimonium. Hiervan zijn 5 dossiers opgelost, 2 dossiers gestopt, 1 dossier na intake afgesloten en 1 loopt door in 2021.
 
Tijdens de periodes van lockdown zijn diverse activiteiten georganiseerd voor huurders van Patrimonium. In het voorjaar hebben we alle 65+-huurders persoonlijk gebeld of gemaild om te vragen hoe het met hen gaat. Daarnaast vonden quarantaine-concerten plaats voor bewoners van enkele van onze complexen, balkon-Bingo's en zijn een groot aantal huurders van 65 jaar en ouder die in eengezinswoningen wonen bezocht met een gezellige voorjaarsbloeier om hen een hart onder de riem te steken. Voor de zomer en in december 2020 ontvingen al onze huurders een kaartje van Patrimonium waarop behalve een groet namens onze medewerkers ook contactgegevens van lokale organisaties die praktische hulp en/of een luisterend oor bieden aan mensen die door de lockdown weinig of geen sociale contacten hebben.

Onze huurder centraal!

In 2020 telde de Bewonersadviesgroep, ons digitale huurderspanel, 139 leden. We hebben één vragenlijst uitgezet met als onderwerp Hoe willen wij wonen met elkaar?
Op 29 januari 2020 hebben Patrimonium, de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Ook met de Bewonersraad heeft Patrimonium prestatieafspraken voor 2020 gemaakt.
We meten de klanttevredenheid continu en onze klanten waarderen ons met een 7,6. We doen mee met de landelijke Aedes Benchmark. In 2020 scoorden we op twee van de drie onderdelen beter dan voorgaande jaren. Dat resulteerde nog steeds in een score B.
In 2020 hebben we 47 aanvragen voor het zelf aanbrengen van veranderingen ontvangen, waarvan 45 zijn goedgekeurd. Het aantal deelnemers aan het ServicePlus-abonnement nam ook in 2020 toe. Inmiddels maken 1.852 huurders (62 procent) gebruik van het ServicePlus-abonnement.
Via het huurdersportaal Mijn Thuis kunnen onze huurders vanuit huis hun correspondentie inzien en wijzigingen in hun gegevens doorgeven op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Inmiddels hebben 1.486 huurders daarvan gebruikgemaakt.

Organisatie

Ondanks de vele beperkingen die het coronavirus met zich meebracht zijn we er met elkaar toch in geslaagd onze doelen voor het grootste deel te realiseren en voelen de medewerkers zich nog steeds gesteund, gemotiveerd en betrokken bij de organisatie. Het coronavirus heeft in ieder geval laten zien dat we flexibel zijn, aandacht hebben voor elkaar en ook in moeilijke situaties de moed erin houden. We zijn trots op al onze medewerkers!
In 2020 zijn we gestart met het schrijven van het nieuwe koersplan 2021+, omdat het ondernemingsplan De Bedoeling eind 2020 afliep. We hielden onder meer interactieve sessies met belanghebbenden om invulling aan het plan te geven.

Governance

Mevrouw Lansbergen-Kerklaan is benoemd per 1 juli 2020 als commissaris voor een periode van vier jaar. Zij volgde mevrouw Oosterman op die per 30 juni 2020 is gestopt als commissaris vanwege het bereiken van haar maximale benoemingstermijn. In 2021 bereikt de heer Vriens het einde van zijn benoemingstermijn. Om de overdracht van het voorzitterschap gedegen te laten verlopen heeft de heer IJzerman per 1 juli 2020 de voorzittersrol van de heer Vriens overgenomen.  

Financiële continuïteit

Het jaarresultaat 2020 na belastingen is uitgekomen op € 30,9 miljoen positief. Het eigen vermogen is met eenzelfde bedrag gestegen. De solvabiliteit op basis van marktwaarde is gedaald naar 74 procent. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de marktwaarde van ons bezit. Deze volgt grotendeels de hype op de woningmarkt. De operationele kasstroom is met € 2,9 miljoen lager dan in 2019 (€ 3,9 miljoen).

Benieuwd naar wat we nog meer hebben gedaan?

Dit was een topje van de ijsberg, want uiteraard zijn er ook onderhoudsprojecten uitgevoerd, is het sociaal plan voor de huurders van de Zeeheldenwijk ingegaan, zijn de galerijen aan de Oude Haven verstevigd, zijn de woningen aan de Mr. Lohmanstraat gesloopt, is de bouw van nieuwbouwappartementen aan de Botter gestart, zijn de nieuwbouwplannen voor de Talmaweg verder vormgegeven en zijn bestuursleden van de Bewonersraad herbenoemd via een digitale Algemene Ledenvergadering.
Nieuwsgierig geworden? Download dan ons Bestuursverslag en jaarrekening 2020

 

 

 

Deel deze pagina